Alumni

PhD STUDENTS

POHAR, Andrej. Intenzifikacija kemijskih procesov z miniaturizacijo naprav; doktorska disertacija. = Chemical process intensification by miniaturization; Doctoral dissertation, University of Ljubljana, Ljubljana, 2012

CVJETKO, Marina. Priprava, primjena u biotransformacijama i citotoksičnost odabranih imidazolijevih ionskih tekućina; doktorska disertacija. = Synthesis, application in biotransformations and cytotoxicity of selected imidazolium-based ionic liquids; Doctoral dissertation, University of Zagreb, Zagreb, 2012

STOJKOVIČ, GorazdRazvoj mikroreaktorjev z imobiliziranimi biokatalizatorji za študij biotransformacij; doktorska disertacija = Development of microreactors with immobilized biocatalysts for biotransformation studies; Doctoral dissertation. University of Ljubljana, Ljubljana, 2013.

LUBEJ, Martin. Sinteza ogljikovih nanocevk v mikrostrukturirani napravi in njihova uporaba za katalitske reakcije; doktorska disertacija. = Carbon-nanotubes synthesis in a microstructured device and their application in catalytic reactions; Doctoral dissertation. University of Ljubljana, Ljubljana, 2014.

NOVAK, Uroš, Izolacija biomolekul z dvofaznimi vodnimi sistemi v mikrofluidnih napravah: doktorska disertacija = Isolation of biomolecules with aqueous two-phase systems within microfluidic devices: Doctoral dissertation. University of Ljubljana, Ljubljana, 2014.

BAJIĆ, Marijan, Development of miniaturized packed bed reactors with immobilized enzymes for biocatalytic processes: Doctoral dissertation. University of Ljubljana, Ljubljana, 2017.

MILOŽIČ, Nataša, Encimsko katalizirana transaminacija v mikroreaktorskih sistemih : doktorska disertacija Enzyme-catalyzed transamination in microreactor systems; Doctoral dissertation. University of Ljubljana, Ljubljana, 2018.

DSCF0043 copy

GRADUATE AND UNDERGRADUATE STUDENTS

MILOŠEVIĆ, Marjetka. Ekstrakcija produktov biotransformacije steroidov v mikrokanalu; diplomsko delo. Ljubljana, 2006
MUJDRICA, Maja. Simulacija homogene reakcije II. reda v mikroreaktorju; diplomsko delo. Ljubljana, 2006
KOVAČIČ, Kristina. Encimsko katalizirana sinteza izoamilacetata v mikroreaktorju; diplomsko delo. Ljubljana, 2007
KOŠIR, Jure. Uporaba ionske kapljevine za encimsko katalizirano sintezo izoamilacetata v mikroreaktorju; diplomsko delo. Ljubljana, 2007
KOVAČEVIČ, Milan. Tok nestisljivih tekočin v mikrokanalu; diplomsko delo. Ljubljana, 2007
POHAR, Andrej. Tridimenzionalna analiza prenosa toplote v mikroreaktorju; diplomsko delo. Ljubljana, 2007
LIPAR, Rok. Nizkocenovna izdelava mikrokanalov; diplomsko delo. Ljubljana, 2008
MATKOVIČ, Robert. Razvoj mikrostrukturnih naprav z nekonvencionalnimi tehnikami; diplomsko delo. Ljubljana, 2008
KRIVEC, Matic. Proizvodnja L-jabolčne kisline v mikrokanalih z imobilizirano kvasovko Saccharomyces cervisiae; diplomsko delo. Ljubljana, 2010
NOVAK, Uroš. Encimsko katalizirana transesterifikacija v mikroreaktorju s strnjenim slojem; diplomsko delo. Ljubljana, 2010
ŠPEC, Matej. Ločevanje snovi od ionskih kapljevin z uparevanjem v miniaturizirani napravi; diplomsko delo. Ljubljana, 2010
LUBEJ, Martin. Sinteza ogljikovih nanocevk; diplomsko delo. Ljubljana, 2010
RUGEL, Boris. Presejalni test kvasovk za proizvodnjo L-jabolčne kisline z uporabo mikroreaktorja; diplomsko delo. Ljubljana, 2011
RADOŠ, Ivan. Priprava imidazolijevih ionskih tekućina i njihova primjena u biotransformacijama; diplomsko delo. Zagreb, 2011
DEDIĆ, Azra.Ekstrakcija proteinov v mikrofluidnih napravah z dvofaznimi vodnimi sistemi: diplomsko delo; Ljubljana, 2012.
DJUKIČ, Anja.Proizvodnja L-jabolčne kisline v mikroreaktorjih z imobilizirano kvasovko Kluyveromyces marxianus; diplomsko delo. Ljubljana, 2012.
PAVŠIČ, Jan.Uporaba dvofaznega sistema ionska tekočina/n-heptan za encimsko katalizirano esterifikacijo v mikrofluidni napravi; diplomsko delo. Ljubljana, 2012.
MILOŽIČ, Nataša. Makroskopski opis transportnih pojavov v mikroreaktorju: diplomsko delo. Ljubljana, 2012.
DOLENC, Luka. Priprava naprednih substratov za sintezo ogljikovih nanocevk; diplomsko delo. Ljubljana, 2012.
PODGORŠEK, Franjo. Nevarnost pobegle kemijske reakcije v kemijski industriji;magistrsko delo. Ljubljana, 2012.
ČREŠNIK, Niko. Intenzifikacija heterogene katalize z uporabo nosilca iz ogljikovih nanovlaken; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
MALEŽIČ, Peter. Numerično določanje kinetičnih parametrov v reverzibilni encimsko katalizirani reakciji; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
TANHOFER, Ana. Prednost mikroreaktorske tehnologije pri vodenju hitre eksotermne reakcije; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
PETANČIČ, Aljaž. Določitev koeficienta difuzivnosti v mikrokanalu s pomočjo matematičnega modela; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
BOGOVIČ, Klemen. Mikro-nanoemulzije; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
KOMAR, Blaž. Ekstrakcija lakaze iz submerzne kulture glive Trametes versicolor v mikrofluidnih napravah z uporabo dvofaznih vodnih sistemov : diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
PAJNTAR, Anja. Esterifikacija v integriranem mikrofluidnem sistemu z recikliranjem ionske kapljevine; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
ŠPINDLER, Vida. Pregled encimskih mikroreaktorjev z dvofaznimi sistemi kapljevina-kapljevina; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
PLUT, Sanja. Študij biotransformacije fumarne kisline v mikroreaktorju z imobiliziranimi kvasovkami Kluyveromyces marxianus; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
MATKO, Anja. Študij biotransformacije fumarne kisline v mikroreaktorju z imobiliziranimi kvasovkami Saccharomyces cerevisiae; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
JELENC, Jaka. Študij biotransformacije inulina z imobilizirano inulinazo; diplomsko delo. Ljubljana, 2013.
TURŠIČ, Vitan. Implementacija mikropretočnih sistemov v sintezni kemiji; diplomsko delo. Ljubljana, 2014.
ZAJC, David. Sinteza derivatov 3-anilino-N-(benzoil)dehidroalanina v mikroreaktorju; diplomsko delo. Ljubljana, 2014.
BERKI, Barbara. Imobilizacija mikroorganizmov v mikrokanale na osnovi magnetizma; diplomsko delo. Ljubljana, 2014.
BERDAJS, Veronika. Mikroreaktorji z imobiliziranimi encimi; diplomsko delo. Ljubljana, 2014.
ARLIČ, Klemen. Integrirana separacija proteinov v sistemu miniaturiziranih naprav; diplomsko delo. Ljubljana, 2014.
HERAK, Ivana. Ozonacija antibiotika v mikroreaktorju : diplomsko delo. Ljubljana, 2014.
ŠTAJNER, Janko. Sinteza ogljikovih nanocevk v membranskem mikroreaktorju : diplomsko delo. Ljubljana, 2015.
GARTNER, Blaž. Fotokataliza na osnovi titanovega dioksida v mikroreaktorskem sistemu: magistrsko delo. Ljubljana, 2015
HOČEVAR, Brigita. Uporaba evtektičnih topil za encimske reakcije v mikroreaktorju : magistrsko delo. Ljubljana, 2015. Nagrada: Študentska Prešernova nagrada za leto 2015
ČERNELČ, Jan. Encimsko katalizirana sinteza izoamil acetata v pretočnem sistemu z intenzivnim kontaktiranjem dveh kapljevin: diplomsko delo. Ljubljana, 2016
NJEGAČ, Mojca. Biotransformacija v mikrokanalu s kvasovkami, imobiliziranimi na podlagi magnetizma : diplomsko delo = Biotransformation in a microchannel with yeast, immobilised on the basis of magnetism : graduation thesis, (Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije). Ljubljana, 2016
STRNIŠA, Filip. Uporaba mrežne Boltzmannove metode za modeliranje transportnih pojavov v mikrofluidnih napravah: magistrsko delo. Ljubljana, 2016.
KOMAR, Blaž. Imobilizacija [omega]-transaminaz s pozitivno nabitimi označevalci v mikroreaktorjih : magistrsko delo. Ljubljana, 2016.
PRAŠNIKAR, Anže. Simulacija reakcije in prenosa snovi z mrežno Boltzmannovo metodo: magistrsko delo. Ljubljana, 2016
PAJNTAR, Anja. Karakterizacija mikroreaktorjev s strnjenim slojem za izvedbo encimsko katalizirane sinteze kratkoverižnih estrov : magistrsko delo. Ljubljana, 2016
MORENO RODRÍGUEZ, Silvia. Evaluación de nanomateriales para el desarrollo de bioreactores basados en chips microfluídicos : Máster Universitario Oficial “Ciencias y Tecnologías Químicas, KHEMIA” de la Universidad de Granada. Granada, 2016
OBERLINTNER, Ana. Biosenzorji v mikrofluidiki : diplomsko delo. Ljubljana, 2016.
BEVK, Milena. Imobilizacija encimov na osnovi uporabe magnetnih nanodelcev : diplomsko delo. Ljubljana, 2016.
BREČKO, Živa. Uporaba dvofaznih vodnih sistemov z miceli za čiščenje proteinov z mikrofluidnimi napravami: diplomsko delo. Ljubljana, 2016
PRIBEC, Ivan. Uporaba mrežne Boltzmannove metode pri opisu kemijskih reakcij : magistrsko delo. Ljubljana, 2017
PETROVIĆ, Andreja. Biosensor based on carbon nanotube transducer : diploma thesis. Ljubljana, 2017.